Πλαστικα Κρητης Α.Ε.

Τίτλος Έργου: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ORAMA ERP και Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυϊας (BI)


 

ΠΕΛΑΤΗΣ: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Quality &Reliability A.E.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 215.000 € χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 2012 - 2015

Αντικείμενο έργου:

Εγκαταστάση και παραμετροποίηση λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ORAMA ERP και συστήματος επιχειρηματικής ευφυϊας (BI) της Oracle.

Συστήματα του ERP ORAMA:

1.     Χρηματοοικονομική Διαχείριση

·       Γενική Λογιστική

·       Προϋπολογισμός

·       Λογιστική Κέντρων Κόστους

·       Αναλυτική Λογιστική

·       Λογαριασμοί Πληρωτέοι

·       Λογαριασμοί Εισπρακτέοι

·       Τραπεζικοί Λογαριασμοί

·       Αξιόγραφα

·       Διαχείριση Παγίων

·       Αναφορές / Εκτυπώσεις                  

2.     Πωλήσεις & Εφοδιαστική

·       Πωλήσεις / Τιμολόγηση

·       Διαχείριση Προμηθειών /  Αγορών

o   Πλάνο αγορών, Διαχείριση Πρωτογενών Αιτημάτων – Διαγωνισμών – Προγραμματισμός

o   Διαχείριση Συμβάσεων Προμηθειών

o   Διαχείριση Αιτήσεων / Εντολών Αγοράς

·       Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών

o   Διαχείριση Ειδών / Αποθέματα / Κινήσεις αποθήκης

o   Κοστολόγηση Εισαγωγών / αποτίμηση αποθεμάτων

·       Διαχείριση Παραγωγής

Επίσης, εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε η Business Intelligence πλατφόρμα της Oracle.