Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H ιστοσελίδα www.qnr.com.gr ανήκει στην Εταιρία QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Κονίτσης 11Β και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ.ΓΕΜΗ 000853601000, τηλ. 210 802 9409 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  info@qnr.com.gr

Οι όροι χρήσης που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου  της QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής θα αναφέρεται ως «QnR», «η Εταιρία» ή «εμείς,  εμάς,  δικό μας κ.ο.κ.» και για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εργαζόμενους της QnR, σελίδες αναζήτησης, υφιστάμενοι, εν δυνάμει ή παλαιοί πελάτες, άτομα που έχουν συνεισφέρει ή θα συνεισφέρουν στην ύλη του διαδικτυακού τόπου κλπ. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση σας και τη χρήση των ιστοσελίδων μας, και συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να αποχωρήσει από τον διαδικτυακό μας τόπο. Στην περίπτωση που θα συνεχίσει να κάνει χρήση των ιστοσελίδων μας θα θεωρήσουμε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Με την πρόσβαση, τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Ιστότοπο μας, και με ατομική σας ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

Α) Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω των εφαρμογών μας ή του Iστοτόπου μας είναι αληθής, ακριβής, επικαιροποιημένη και πλήρης.

Β) Είστε τουλάχιστον 18 ετών και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Γ) Αναγνωρίζετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε την πρόσβαση στις υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων αθέτησης των όρων χρήση του Ιστοτόπου μας.

Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους όρους χρήσης που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας ή τρίτων καθώς και σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. 

Εκτός των εξαιρέσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση ή αναδιανομή του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου, ή/και των Υπηρεσιών γενικότερα, από οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.  

ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα αυτή έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της QnR, πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν το πεδίο εργασιών της Εταιρίας και έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα τμήματα της Εταιρίας, τους κώδικες και τις πολιτικές της, την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και τα έργα της σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με την ιστοσελίδα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  info@qnr.com.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει παραπομπές μέσω, υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου της ταυτότητας, της ποιότητας, της πληρότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης αυτών των διαδικτυακών τόπων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι κατά την περιήγησή σας σε οποιαδήποτε τέτοια παραπομπή οφείλετε να λαμβάνετε και εσείς τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγετε ή τα προγράμματα λογισμικού που κατεβάζετε δεν περιέχουν στοιχεία όπως για παράδειγμα, ενδεικτικώς ιοί, ιοί τύπου worm, δούρειοι ίπποι, ελαττώματα και άλλα καταστροφικά στοιχεία. 

Στην περίπτωση που κατά την επίσκεψη / χρήση τους, μέσω hyperlink από την ιστοσελίδα μας αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη.

Για τους παραπάνω λόγους, σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, των ιστοσελίδων και των εφαρμογών τρίτων που επισκέπτεστε καθώς και την πολιτική προστασίας δεδομένων τους. Είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν όρους και δικαιώματα, για την από μέρους τους χρήση των πληροφοριών σας, οι οποίοι να είναι διαφορετικοί από αυτούς της ιστοσελίδας μας οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί βάσει της Πολιτικής της Προστασίας Δεδομένων της QnR.   

Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η QnR ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την Ενότητα, αφού περιορίζει την ευθύνη της QnR για θέματα που μπορεί να προκύψουν βάσει της χρήσης από μέρους σας των υπηρεσιών της.

Η QnR, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του Ιστότοπου της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του Ιστότοπου ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οποιαδήποτε διαφημιστική πληροφορία παρέχουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως εκ μέρους του επισκέπτη. Είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει το περιεχόμενο της πληροφορίας και να ενεργήσει με δική του βούληση, αποκλείοντας την QnR από οποιαδήποτε ευθύνη.

Αν και τόσο η QnR όσο και οι συνεργάτες της καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι λειτουργίες των server μας, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Προσωπικά δεδομένα

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή με άλλον τρόπο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της QnR. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής όπως ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4624 / 29-08-2019, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)»

Μπορείτε να διαβάσετε στην σχετική ενότητα της Ιστοσελίδας μας την Δήλωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της QnR για να κατανοήσετε τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Έχουμε το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιούμε τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, όταν κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για νομικούς, γενικούς, ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίας μας ή στη φύση ή τη διάταξη των υπηρεσιών μας και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση τους και πάλι θα θεωρήσουμε ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να αποχωρήσουν από τον διαδικτυακό μας τόπο.

Θα δημοσιεύουμε τους ενημερωμένους όρους χρήσης στην Ιστοσελίδα μας μαζί με την ημερομηνία δημοσίευσης. Οποιοιδήποτε αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 01 Ιανουαρίου 2023

Image

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.