Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία για την Quality and Reliability. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία είναι κατάλληλα για την προστασία των προσωπικών δεδομένών που επεξεργάζεται και για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις κανονιστικές, νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και εποπτικό πλαίσιο.
Η παρούσα Πολιτική ισχύει τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της καθώς επίσης και για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους πελάτες της, τις επικοινωνίες και προωθητικές ενέργειες, για τους εργαζόμενους καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο για εργασία, για το επενδυτικό κοινό και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο εν γένει που επικοινωνεί με την Εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης και της επίσκεψης στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία Quality and Reliability, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εκάστοτε έργου που αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της, μπορεί να ενεργεί άλλοτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και άλλοτε ως εκτελών την επεξεργασία.
Στις περιπτώσεις η Εταιρία καθορίζει η ίδια τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται (όπως για παράδειγμα όταν επικοινωνεί με τους πελάτες ή όταν διαχειρίζεται στοιχεία εργαζομένων ή υποψηφίων για εργασία) τότε ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρο 4). Στις περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και έτσι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, τότε θεωρείται ως εκτελούσα την επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρο 4)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος ΕπεξεργασίαςQUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 000853601000
ΔιεύθυνσηΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125
Τηλ. Επικοινωνίας+(030) 210 802 9409
Fax+(030) 210 802 9819
EmailInfo@qnr.com.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔιεύθυνσηΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125
Τηλ. Επικοινωνίας+(030) 210 802 9409
Fax+(030) 210 802 9819
Emaildpo@qnr.com.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για κάθε νόμιμο σκοπό.
Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την εκτέλεση σύμβασης, (ακόμα και σε προσυμβατικό επίπεδο) όπως για παράδειγμα: Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο,  email,  κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) για την υλοποίηση υπηρεσιών ή στοιχεία επικοινωνίας με τον πελάτη για την διοργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων
Στοιχεία βάσεων δεδομένων του πελάτη για την υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής Προσωπικά δεδομένα από την επίσκεψη ή την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ιστοσελίδα όπως για παράδειγμα τα Cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web. Η Πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη εδώ
Προσωπικά δεδομένα για τις εμπορικές συναλλαγές σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται όπως για παράδειγμα εμπορικές συναλλαγές, ενημέρωση επενδυτών κλπ.
Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την εργασία όπως για παράδειγμα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων ή ενδιαφερομένων για εργασία.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτους στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.
Τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας, όπως ιδίως αστυνομικές, δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές, φορολογικές αρχές και ασφαλιστικοί φορείς, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις νομικές ή εποπτικές υποχρεώσεις της, όπως και για την διεκδίκηση των έννομων απαιτήσεων της ή για την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας της.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία καθορίζει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια όπως ισχύουν κατά περίπτωση:
Επεξεργασία βάσει Νομικής Υποχρέωσης: Για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Επεξεργασία βάσει σύμβασης: για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης: Σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει προσδιοριστεί πριν από τη λήψη συγκατάθεσης και μέχρι την ανάκληση αυτής.
Στην περίπτωση όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση του, προτού την ανακαλέσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία μπορεί να ασκήσει τα παρακάτω δικαιώματα συμπληρώνοντας την σχετική Άσκησης Δικαιωμάτων:

Δικαίωμα ενημέρωσης
Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, ή των εκπροσώπων της, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, καθώς και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στην εταιρία σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του, υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα αιτήματος στα αντίστοιχα αιτήματα.
Η απάντηση των αιτημάτων θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Δικαίωμα πρόσβασης:
Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και να επαληθεύει τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να ζητάει αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρία.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να μελετήσει, να διορθώσει, να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του.

Δικαίωμα διαγραφής:
Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων όταν η επεξεργασία γίνεται με βάση την συγκατάθεσή του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (πχ η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ενός φυσικού προσώπου αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών της αξιώσεων).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται υπό αμφισβήτηση η ακρίβεια τους και μέχρι να επαληθευθούν ή όταν αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του και ζητά τον περιορισμό της χρήσης αυτών ή όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που συλλέχθηκαν αλλά είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή, τέλος όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υφίστανται νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Εταιρία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους το φυσικό πρόσωπο εναντιώνεται στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εναντιώνεται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως αυτές περιγράφεται παραπάνω, ή όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εναντιώνεται σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
  Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει χωρίς χρέωση τα προσωπικά του δεδομένα σε μορφή που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιεί και να τα επεξεργάζεται με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, και ιδιαιτέρως για τα δεδομένα που έχει παράσχει στην Εταιρία το φυσικό πρόσωπο και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή του ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. έχει το δικαίωμα να ζητήσει στην Εταιρία, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628, Email: contact@dpa.gr. Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη και γνωστοποιείται σε κάθε εργαζόμενο της Εταιρίας καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, πολιτεία, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας κρίνει πρόσφορο η Εταιρία καθιστώντας τους αρωγούς στο έργο της. Τελευταία ενημέρωση έγινε τον Ιανουάριο 2023.

Image

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Motivated by the
cutting-edge
technology
solutions
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.